پذیرنده گرامی

لطفا طبق توضیحاتی که در ادامه ذکر می گردد، کلیه مدارک خود را کامل نموده و اسکن و یا تصاویر با کیفیت و کادربندی شده آن ها را برای تکمیل درخواست درگاه پرداخت ایران کیش از طریق آدرس ایمیل irankish@ipgsupport.ir ارسال نموده و یا به لینک https://t.me/Ipgsupport تلگرام کنید تا تیم پشتیبانی بعد از تایید صحت مدارک ارسالی در اسرع وقت ثبت شما را کامل نمایند.

*حساب به نام شخص صاحب نماد می باشد:

1- در صورتی که حسابی که تمایل دارید درگاه را به آن اتصال دهید، به نام شخص صاحب امتیاز نماد می باشد، موارد لازم برای درخواست درگاه پرداخت ایران کیش بدین شرح است:

-    تصویر تکمیل شده قرارداد عضویت در شبکه پذیرندگان اینترنتی
-    تصویر تکمیل شده تعهدنامه پذیرندگان اینترنتی 
-    تصویر اصل و یا کپی کارت ملی و شناسنامه

 

*حساب به نام شخص صاحب نماد نمی باشد:

2- در صورتی که حسابی که تمایل دارید درگاه را به آن اتصال دهید، به نام شخص صاحب امتیاز نماد نمی باشد، موارد لازم برای درخواست درگاه پرداخت ایران کیش بدین شرح است:

-    تصویر تکمیل شده قرارداد عضویت در شبکه پذیرندگان اینترنتی
-    تصویر تکمیل شده تعهدنامه پذیرندگان اینترنتی
-   تصویر اصل و یا کپی کارت ملی و شناسنامه صاحب امتیاز نماد 
-    تصویر اصل و یا کپی کارت ملی و شناسنامه صاحب حساب
-    نامه رضایت محضری شخص صاحب نماد برای اتصال درگاه به حساب شخص غیر

 

تذکر مهم:  توجه داشته باشید که باید قرارداد با مشخصات شخصی صاحب حساب تکمیل گردد ولی علاوه بر ایشان لازم است که شخص صاحب نماد نیز قرارداد را امضا نماید. و همچنین تکمیل تعهدنامه نیز صرفا بر عهده صاحب حساب می باشد.

 
*حساب مشترک بین صاحب نماد و شخص غیر:

3- در صورتی که حسابی که تمایل دارید درگاه را به آن اتصال دهید، بین صاحب امتیاز نماد اعتماد و شخص دیگری مشترک است، موارد لازم برای درخواست درگاه پرداخت ایران کیش بدین شرح است:

-تصویر تکمیل شده قرارداد عضویت در شبکه پذیرندگان اینترنتی

-تصویر تکمیل شده تعهدنامه پذیرندگان اینترنتی

-تصویر اصل و یا کپی کارت ملی و شناسنامه صاحب امتیاز نماد

-تصویر اصل و یا کپی کارت ملی و شناسنامه شخص مشترک در حساب

 

تذکر مهم: توجه داشته باشید که باید قرارداد با مشخصات شخصی صاحب نماد تکمیل گردد ولی علاوه بر ایشان لازم است که شخص مشترک در حساب نیز قرارداد را امضا نماید. و همچنین تکمیل تعهدنامه نیز صرفا بر عهده صاحب نماد می باشد.