پذیرنده گرامی

لطفا طبق توضیحاتی که در ادامه ذکر می گردد، کلیه مدارک خود را کامل نموده و اسکن و یا تصاویر با کیفیت و کادربندی شده آن ها را برای تکمیل درخواست درگاه پرداخت ایران کیش از طریق آدرس ایمیل irankish@ipgsupport.ir ارسال نموده و یا به لینک https://t.me/Ipgsupport تلگرام کنید تا تیم پشتیبانی بعد از تایید صحت مدارک ارسالی در اسرع وقت ثبت شما را کامل نمایند.

*حساب حقوقی شرکت:

1- چنانچه حسابی که تمایل دارید درگاه را به آن اتصال دهید، حساب حقوقی (شرکتی) می باشد، موارد لازم برای درخواست درگاه پرداخت ایران کیش بدین شرح است:
-    تصویر تکمیل شده قرارداد عضویت در شبکه پذیرندگان اینترنتی 
-    تصویر تکمیل شده تعهدنامه پذیرندگان اینترنتی
-    تصویر اصل و یا کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه صاحبین امضا
-    تصویر اساسنامه شرکت
-    تصویر آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت

*حساب شخصی به نام یکی از صاحبین امضا:

2- چنانچه حسابی که تمایل دارید درگاه را به آن اتصال دهید به نام یکی از اعضای دارای حق امضا می باشد، موارد لازم برای درخواست درگاه پرداخت ایران کیش بدین شرح است:

-    تصویر تکمیل شده قرارداد عضویت در شبکه پذیرندگان اینترنتی 
-    تصویر تکمیل شده تعهدنامه پذیرندگان اینترنتی 
-    تصویر اصل و یا کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه صاحبین امضا
-    تصویر اصل و یا کپی کارت ملی و شناسنامه  یکی از اعضای سمت دار شرکت ( تنها در صورتی که شخص صاحب حساب تنها شخص دارای حق امضا در شرکت می باشد)

-    تصویر اساسنامه شرکت
-    تصویر آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت
-    نامه در سر برگ شرکت مبنی بر معرفی و تایید حساب شخصی 

تذکر مهم: توجه داشته باشید که داخل قرارداد علاوه بر پر کردن کلیه پارامترهای حقوقی از جمله: شماره ثبت و... پارامترهای شخصی با مشخصات شخصی صاحب حساب تکمیل گردد ولی علاوه بر ایشان لازم است که کلیه صاحبین امضا صفحه دوم قرارداد را امضا نمایند. چنانچه شخص صاحب حساب تنها شخص دارای حق امضا در شرکت می باشد قرارداد و نامه در سربرگ بایستی علاوه بر ایشان توسط یکی از اعضای سمت دار شرکت (رئیس هیئت مدیرهف یکی از اعضای هیئت مدیره و ...) امضا شده و مهر شود. همچنین تکمیل تعهدنامه نیز صرفا بر عهده شخص صاحب حساب می باشد

 

 

*حساب شخصی به نام شخص بدون حق امضا:

3- در صورتی که حسابی که تمایل دارید درگاه را به آن اتصال دهید، به نام شخصی است که در شرکت حق امضا ندارد ، موارد لازم برای درخواست درگاه پرداخت ایران کیش بدین شرح است:
-    تصویر تکمیل شده قرارداد عضویت در شبکه پذیرندگان اینترنتی (یک نسخه دو برگی)
-    تصویر تکمیل شده تعهدنامه پذیرندگان اینترنتی (یک نسخه یک برگی)
-    تصویر اصل و یا کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه صاحبین امضا
-    تصویر اصل و یا کپی کارت ملی و شناسنامه شخص صاحب حساب
-    تصویر اساسنامه شرکت
-    تصویر آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت
-    نامه در سر برگ شرکت مبنی بر معرفی و تایید حساب شخصی 

 

تذکر مهم: توجه داشته باشید که داخل قرارداد علاوه بر پر کردن کلیه پارامترهای حقوقی از جمله: شماره ثبت و... پارامترهای شخصی با مشخصات شخصی صاحب حساب تکمیل گردد ولی علاوه بر ایشان لازم است که کلیه صاحبین امضا صفحه دوم قرارداد را امضا نمایند. همچنین تکمیل تعهدنامه نیز صرفا بر عهده شخص صاحب حساب می باشد