کاربر گرامی

برای تکمیل فرم قرارداد و تعهد نامه  از قسمت مربوطه فایل مدارک را دریافت نمایید و پس از پرینت فرم ها، مطابق با فایل راهنمای مدارک نسبت به تکمیل قرارداد ها به صورت دستی اقدام نمایید ، سپس عکس یا اسکن با کیفیت مدارک را به تلگرام پشتیبانی و یا ایمیل پشتیبانی بهآدرس  irankish@ipgsupport.ir ارسال نمایید.